نیست که نیست!

چند وقتی میشه که از اسفندونه خبری نداریم. مثل اینکه قصد برگشت نداره:(

کانال تلگرامی اسفندونه گروه تلگرامی اسفندونه مدیریت پروژه نعناع